TR EN ES
Gizlilik ve KVKK Politikası

GİZLİLİK VE KVKK POLİTİKASI

1. GİRİŞ

Bu Gizlilik Beyanı; tüketiciler, müşteriler, tedarikçiler, bayiler, ziyaretçiler ve iş ortaklarına (“Veri Özneleri”) ait kişisel bilgilerin, Merkez mah. 29 Ekim Caddesi No:55 Bahçelievler / İstanbul adresinde yer alan BOĞAZİÇİ HEDİYELİK EŞYA ve EL SANATLARI SAN.ve TİC.A.Ş.  tarafından işleme alınmasında geçerlidir. Bu Gizlilik Beyanı, iş ile ilgili bilgiler ve/veya tüzel kişiler ile ilgili bilgiler için geçerli değildir.

Veri Öznelerine ait kişisel bilgilerin işleme alınmasında şirketimiz, Veri Sorumlusu veya Veri İşleyen niteliğini haiz olmaktadır. Bu beyanda, kim olduğumuz, kişisel bilgilerinizi ve sizinle ilgili anlam arz eden tüm diğer bilgileri hangi süreçler dahilinde, nasıl ve hangi amaçlarla işleme aldığımız açıklanmaktadır. Başka sorularınız olursa, bu beyanın altında yer alan irtibat bilgileri aracılığıyla bizimle irtibata geçebilirsiniz. 
Bu Gizlilik Beyanı, 01.01.2020 tarihi itibariyle geçerlidir. Bu beyan üzerinde zaman içerisinde değişiklikler yapılabilir, en güncel sürüm web sitemizde yayınlanmaktadır. Önemli değişikliklerin yapılması durumunda size bilgi verilecektir. 

2. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ HANGİ SÜREÇLER DAHİLİNDE VE HANGİ AMAÇLARLA İŞLEME ALIYORUZ ? 

Şirketimiz, kişisel bilgilerinizi bizimle iş yaptığınızda, web sitelerimizi veya uygulamalarımızı kullandığınızda ya da bizimle etkileşim içerisine girdiğinizde işleme alacaktır. 

A. Talep ettiğiniz ürün ve hizmet tekliflerine cevap verilebilmesi, bu tekliflerin siparişe dönüşmesi halinde bu siparişlerin yönetilmesi, taraf olduğumuz sözleşmelerin ifası, size hizmet vermek, ticari münasebete girmek, faturalama ve tahsilat dahil olmak üzere muhasebesel işlemleri yürütmek, siparişlerinizi size teslim etmek, gümrükleme işlemlerini tamamlamak, sunduğumuz ve sizler tarafından sunulan teminatların yönetimi ve işyerinde gerçekleştirilen denetimlerin yürütülmesi amacıyla,

Teklif taleplerinize cevap verebilmek, aramızda sözleşme yapmak ve sizlere ürün ve hizmet sunmak için gerekli olması itibariyle kişisel bilgilerinizi işleme alıyoruz. Şirketimiz, gerekli bilgiler temin edilmeden bu hizmetleri sunamamakta ve sözleşme icra edememektedir.

Yetkililerinizin veya sizin; adres ve e-posta adresi, ad ve soyad, T.C. kimlik numarası, iş ünvanı, telefon numarası, sözleşmenizde yer alan bilgiler, borç – alacak, tahsilat ve ödeme, banka hesap numarası ve tarafımızla yaptığınız yazışmalara dair detayları işleme alıyoruz.

B. İşyeri güvenliğini sağlamak, ziyaretlerinizde wi-fi hizmeti sunmak, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve kamu otoritelerinin emir ve talimatlarının yerine getirilmesi amacıyla,

  • İşyeri girişinde ziyaretçi defterinde kimlik bilgilerinizi işleme alıyoruz. 
  • İşyeri dahilinde bulunan güvenlik kameraları ile görüntülerinizi işleme alıyoruz. 
  • Size ziyaretiniz sırasında kullanılmak üzere sunulan wi-fi kapsamında ad-soyad ve T.C. kimlik numaranız, yabancı kimlik numaranız veya pasaport numarası bilginizi, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında işleme alıyoruz.
  • Yargı organları da dahil olmak üzere yetkili resmi mercilerin emir ve talimatlarını yerine getirmek amacıyla şirketimiz nezdinde bulunan kimlik, iletişim, ticari münasebetler ile ilgili bilgilerinizi işleme alıyoruz.

B. İlişki yönetimi ve pazarlama için

Adınız, soyadınız, iş ünvanınız, adres ve eposta adresinizi, ödeme bilgilerinizi, sipariş geçmişinizi ve bizimle yaptığınız yazışmaları işleme alıyoruz.

C. İş süreçlerinin yürütülmesi ve kurum içi yönetim amacıyla

Kişisel bilgilerinizi, işimizin yürütülmesinde ve organize edilmesinde özellikle siparişlerinizin üretimine ilişkin süreçlerde işleme alıyoruz. Bu kapsamda genel yönetim, sipariş yönetimi ve varlık yönetimi de yer almaktadır. Şirketimiz aynı zamanda kişisel bilgilerinizi kurum içi yönetim amacıyla da işleme almaktadır. Daha etkin çalışma amacıyla merkezi işlem sistemleri sağlıyoruz. Denetim ve incelemeler yapıyor, iş kontrolleri gerçekleştiriyor, ve müşteri, tedarikçi ve iş ortaklarına ait dizinler kullanıyor ve yönetiyoruz. Ayrıca, kişisel bilgilerinizi finans ve muhasebe, arşivleme ve sigorta amaçlarıyla, hukuki danışmanlık ve iş danışmanlığı için ve ihtilaf çözüm prosedürleri kapsamında da işleme alıyoruz.
Bu çerçevede,

  • adınız ve soyadınızı, adres, eposta, telefon bilgilerinizi, ödeme bilgilerinizi, ödeme ve sipariş geçmişinizi, T.C. Kimlik numaranızı, Şirketimiz ile yaptığınız yazışmaları ve tarafınız ile Şirketimiz arasında yapılan sözleşmenin yürütülmesi esnasında üretilen bilgileri işleme alıyoruz.

3. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ NE KADAR SÜRE ELİMİZDE TUTUYORUZ ?

Şirketimiz Veri Öznelerinin kişisel bilgilerini sadece ilgili işlenme yerine getirmek için gereken süre kadar, yasal bir kriteri yerine getirmek için makul olarak gereken ölçüde ya da yürürlükteki bir zamanaşımı hükmü çerçevesinde elinde tutmaktadır. 
İlgili saklama süresi sona erdikten hemen sonra, Bilgiler;
(i)    güvenli şekilde silinecek veya imha edilecektir;
(ii)    isimsizleştirilecektir;
(iii)    Arşive kaldırılacaktır

4. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZE KİMLER ERİŞEBİLİR ? 

Şirketimizin çalışanları, kişisel bilgilere yalnızca ilgili amaç doğrultusunda ve görevlerini yerine getirebilmek için gerekli olan ölçüde erişmeye yetkilidir. Yine size hizmet sunabilmek için hizmet aldığımız üçüncü şahıslar ile kişisel verilerinizi paylaşabiliriz. 
Kişisel bilgilerinize üçüncü şahısların erişimi
Aşağıda belirtilen üçüncü şahıslar, Şirketimize ürün veya hizmet tedarik etmek için gerekli olduğunda kişisel bilgilerinize erişebilir: resmi kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, bilgi teknolojileri tedarikçileri, mali ve hukuki danışmanlarımız ve tedarikçiler.
Üçüncü şahıslara kişisel bilgilerinize erişim tanındığında, Şirketimiz, kişisel bilgilerinizin sadece ilgili amaç doğrultusunda gerekli olan ölçüde işleme alınmasını sağlamak için gerekli her türlü akdi, teknik ve kurumsal tedbiri alacaktır. Kişisel bilgileriniz, üçüncü şahıslar tarafından yalnızca yürürlükteki yasalara uygun olarak işleme alınacaktır.
Burada yazılanlar haricinde, kişisel bilgileriniz, yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü şahıslara iletilmeyecektir. 

5. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ NASIL KORUNUR ?

Kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliği için yeterli koruyucu tedbirler almış bulunuyoruz. Kişisel bilgileri kazayla veya yasal olmayan şekilde imhaya veya kazayla zayi olmaya, zarar görmeye, değiştirilmeye, yetkisiz olarak ifşa edilmeye veya erişime ve ayrıca diğer her türlü şekilde yasa dışı işlemeye (gerekli olmayan bilgilerin toplanması da dahil olmak üzere) veya gereğinden fazla işleme alma durumlarına karşı korumak için her türlü teknik, fiziksel ve kurumsal tedbir tarafımızca hayata geçirilmiştir.

6. GİZLİLİK HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ ? 

Kişisel verileriyle ilgili olarak aşağıda sayılan hakları mevcuttur;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
e) Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Öznelerince “Kişisel Veri Sahibinin Başvuru Dilekçesi” (Ek-1) ile yapılacak bizzat yazılı başvuru veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) aracılığıyla yapılacak başvuru  şirketimizce  değerlendirilecek ve 30 günlük yasal süresi içinde cevaplanacaktır.
Veri Özneleri, bu haklarını aşağıda belirtilen yöntemlerden bir tanesi ile yazılı talepte bulunmak suretiyle kullanabilecektir; 

  • Şirkete kimliklerini ispat eden belgelerle birlikte noter vasıtasıyla,
  • Kendi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerinden Golden Line Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerine (..................@hs02.kep.tr) iletecekleri kayıtlı elektronik postayla, 
  • Üç adet imzalarını ve kimlik suretlerini ekledikleri dilekçelerini elden teslim etmek koşuluyla,

Gizlilik haklarınızı kullanmak için lütfen www.goldenlinejew.com bağlantısı altında yer alan irtibat bilgilerinden bizimle irtibata geçiniz. Kimliğinizi doğrulamak için ek bilgi talep edebileceğimizi hatırlatırız. 

7. ONAYINIZI GERİ ÇEKEBİLİR MİSİNİZ ?

Onay verdiğinizde her zaman bu onayınızı geri çekebilirsiniz. Ancak onayınızı geri çektiğinizde bunun geriye dönük bir hükmü olmadığını ve yalnızca ilk olarak onay vermiş olmanız durumda bu onayı geri çekebileceğinizi hatırlatırız. Onayınızı geri çekmek için lütfen www.goldenlinejew.com bağlantısı altında yer alan irtibat bilgilerinden bizimle irtibata geçiniz. Onayınızı geri çektiğinizde dahi KVKK 5. Maddede yer alan zorunlu sebeplerle verilerinizin işlenmesine devam edilmesi gerekebilecektir.

8. NASIL ŞİKAYETTE BULUNABİLİRİM?

Şirketimiz tarafından kişisel bilgilerinizin kullanılmasına ilişkin bir şikayetiniz olursa, www.goldenlinejew.com bağlantısı altında yer alan irtibat bilgilerinden aracılığıyla şikayette bulunabilirsiniz. Şirketimize itirazda bulunmanın yanı sıra aynı zamanda Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na da şikayette bulunmanız mümkündür.